564 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן

לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, לחיצה נוספת מופיעה גדןלה יותר, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1704030002GilO1704030003GilO1704030004GilO1704030005GilO1704030006GilO1704030007GilO1704030008GilO1704030009GilO1704030010GilO1704030011GilO1704030012GilO1704030013GilO1704030016GilO1704030017GilO1704030018GilO1704030019GilO1704030020GilO1704030021GilO1704030038GilO1704030039