635 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן

לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, לחיצה נוספת מופיעה בגדול יותר, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1704030001GilO1704030002GilO1704030003GilO1704030004GilO1704030014GilO1704030015GilO1704030022GilO1704030023GilO1704030024GilO1704030025GilO1704030026GilO1704030027GilO1704030028GilO1704030029GilO1704030029BGilO1704030030GilO1704030031GilO1704030032GilO1704030033GilO1704030034