166 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1712080002GilO1712080006GilO1712080011GilO1712080012GilO1712080013GilO1712080019GilO1712080020GilO1712080023GilO1712080032GilO1712080034GilO1712080038GilO1712080041GilO1712080043GilO1712080047GilO1712080048GilO1712080050GilO1712080054GilO1712080055GilO1712080060GilO1712080063