21 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1702181008GilO1702181012GilO1702181015GilO1702181017GilO1702181020GilO1702181022RGilO1702181024RGilO1702181027GilO1702181028GilO1702181030GilO1702181033GilO1702181035GilO1702181037GilO1702181038GilO1702181041GilO1702181048GilO1702181049GilO1702181050GilO1702181054GilO1702181055