135 photos

גלרית תמונות ממפגש בגן שמואל אוק 2016
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול ניתן לנוע עם חיצים נקודות בין התמונות.
הורדת תמונות למחשב, לחץ בראש הגלריה
Select photos.
לסמן את אלו שרוצים להוריד, עדיף לסמן
Select: All
ואז בראש הגלריה
Download photos
לאחר כמה דקות הכל ירד בקובץ זיפ אחד למחשב
GilO1610270003GilO1610270004GilO1610270005GilO1610270006GilO1610270007GilO1610270008GilO1610270009GilO1610270010GilO1610270013GilO1610270014GilO1610270015GilO1610270016GilO1610270017GilO1610270018GilO1610270019GilO1610270020GilO1610270021GilO1610270022GilO1610270027GilO1610270027B