86 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1704010017GilO1704010018GilO1704010019GilO1704010020GilO1704010021GilO1704010022GilO1704010024GilO1704010025GilO1704010026GilO1704010027GilO1704010028GilO1704010029GilO1704010031GilO1704010034GilO1704010035GilO1704010036GilO1704010037GilO1704010038GilO1704010039GilO1704010042