146 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1703300001GilO1703300002GilO1703300003GilO1703300004GilO1703300005GilO1703300006GilO1703300007GilO1703300008GilO1703300009GilO1703300010GilO1703300011GilO1703300012GilO1703300013GilO1703300014GilO1703300015GilO1703300016GilO1703300017GilO1703300018GilO1703300019GilO1703300020